Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SALKI QLEANING PRODUCTS VOF, PANNINGEN


Artikel 1
Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle met ons gesloten overeenkomsten en transacties, met inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen.
b. Indien wederpartij eenmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

Artikel 2
Aanbiedingen
a. Alle offertes en andere prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
b. Bestellingen op basis van een prijscourant zullen worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen, tenzij de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de overeengekomen of gebruikelijke afleverdatum niet meer dan acht dagen bedraagt, in welk geval bestellingen zullen worden uitgevoerd tegen de in de op de besteldatum geldende prijscourant vermelde prijzen.
c. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling van de wederpartij al dan niet naar aanleiding van een door ons uitgebrachte offerte, schriftelijk door ons is aanvaard, dan wel door de feitelijke uitvoering van de bestelling.
d. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn mede onderworpen aan de algemene voorwaarden waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.

Artikel 3
Prijzen
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking en verzending alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, is wederpartij bevoegd de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 4
Aflevering
a. De plaats van aflevering is de plaats van waar de goederen worden verzonden met inachtneming van het bepaalde in sub c.
b. Opgaven omtrent aflevertermijnen en –tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door ons is aanvaard. Wij hebben het recht om de goederen in deelpartijen af te leveren.
c. In geval van franco aflevering hebben wij de bevoegdheid de wijze van vervoer te bepalen. De goederen worden in dit geval geacht aan de wederpartij te zijn afgeleverd op het moment dat zij ten behoeve van wederpartij zijn gelost. Ingeval van niet-franco levering worden de goederen af-magazijn geleverd. Worden de goederen door ons per post verzonden dan worden de goederen geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst der goederen door de postinstelling.
d. De goederen zijn voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs als het eigendom nog niet is overgedragen.
e. Indien de wederpartij de door ons ter aflevering aangeboden goederen niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-, opslag- en bewaarkosten, voor rekening van de wederpartij en zijn de goederen voor zijn risico. Na schriftelijke ingebrekestelling zijn wij bevoegd de goederen voor en namens wederpartij op diens kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan wederpartij uit te keren, onder aftrek van al onze vorderingen op wederpartij.

Artikel 5
Productpresentatie
De in onze catalogi, prijslijsten, brochures, gebruiksaanwijzingen en andere bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld. Wij blijven evenwel gerechtigd wijzigingen aan te brengen, zonder dat wederpartij hieraan enig recht kan ontlenen, behoudens nadere tussen ons en wederpartij gemaakte afspraken. Bij aanbiedingen en/of aflevering volgens monster of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren goederen.

Artikel 6
Klachten, retourzendingen
a. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toegezonden. Alle met dergelijke retourzendingen verband houdende kosten komen ten laste van de wederpartij.
b. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde goederen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht.
c. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde goederen die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen 8 dagen nadat de afwijking en/of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons  worden ingediend, op straffe van verval van het klachtrecht.
d. Indien een klacht gegrond is hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende goederen te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen in welk geval wederpartij de goederen onverwijld aan ons dient terug te geven.
e. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.

Artikel 7
Overmacht
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijk of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar,burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen in grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

Artikel 8
Opschorting en ontbinding
Indien wederpartij o.a. opeisbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surséance van betaling of het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren en/of zijn bedrijf liquideert en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of wij anderszins gegronde redenen hebben aan te nemen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van onze al dan niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten zolang de wederpartij te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij, door middel van een buitengerechtelijke verklaring, de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 9
Betaling
a. Betaling dient te geschieden te onzer vestigingsplaats uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum, zonder dat korting en/of schuldverrekening is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Wij zijn te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.
c. Het factuurbedrag is bij niet tijdige betaling onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Bij niet-tijdige betaling is de koper 1% vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd, voor elke maand of gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn is overschreden.
d. In geval van niet-tijdige betaling, surséance van betaling of aanvraag daartoe, faillissement of aanvraag daartoe en/of liquidatie van het bedrijf van wederpartij, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en zijn wij gerechtigd alle niet volledig uitgevoerde overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
e. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij verplicht aan ons te vergoeden alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten, welke mede omvatten de omzetbelasting en de kosten van een faillissementsaanvrage, worden berekend naar het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00.

Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud
a. Wij blijven eigenaar van de door ons aan wederpartij geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij onze vordering(en) ter zake van vorenbedoelde zaken niet volledig betaald heeft. Wij blijven ook eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet volledig betaald heeft en zolang wederpartij onze vordering(en) wegens tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten niet volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
b. Mochten wij een of meer vorderingen op de wederpartij bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden of voortvloeien uit eerder geleverde zaken welke niet meer aanwezig zijn, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling, die van de wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.
c. Indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet aan zijn verplichtingen, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde goederen onmiddellijk terug te halen. De wederpartij verplicht zich in dat geval ons de vrije toegang te geven tot de plaats waar de goederen zich bevinden en behulpzaam te zijn bij de afgifte van de goederen aan ons.

Artikel 11
Aansprakelijkheid
a. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons afgeleverde goederen of onderdelen daarvan, behoudens door ons gepleegde opzet dan wel ons te verwijten grove schuld.
b. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaat door vanwege ons ingeschakelde tussenpersonen en/of vertegenwoordigers en/of ondergeschikten.
c. Indien wederpartij de door ons afgeleverde goederen gebruikt, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons de vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons.
d. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld door ons dan wel en voor zover wij als gevolg van dwingende wettelijke regelgeving hierop geen beroep kunnen doen.

Artikel 12
Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13
Geschillenbeslechting
Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de door ons gesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Roermond tenzij wettelijke bepaling zich hiertegen verzetten.

Artikel 14
Deponering
Deze algemene voorwaarde zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond en ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg